პროექტები

ძალისხმევა 2021 წლის მართლმსაჯულების ძირითადი გამოწვევებისკენ

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ძალისხმევის მიმართვა 2021 წლის მართლმსაჯულების მთავარ გამოწვევებზე, რაც მოიცავს როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესს, და მომზადებული სისტემური რეფორმის განხორციელების ადვოკატირებას.

სასამართლო სისტემის დემოკრატიული პროცესების წახალისება ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერების მხარდაჭერის გზით

პროექტი მიზნად ისახავს:

ა) კეთილსინდისიერი და კვალიფიციური მოსამართლის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას;

ბ) მოსამართლეთა ავტორიტეტის ამაღლებას მათი მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების პოპულარიზაციის გზით;

ინფორმირებული საზოგადოება გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის

პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა/მოსამართლეობის კანდიდატების კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის შესახებ. 

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით

პროექტი მიზნად ისახავს ანტი-დისკრიმინაციისა და გენდერის საკითხების სწავლების გააქტიურებას სკოლებში. აღნიშნული მიიღწევა ონლაინ პლატფორმის, civiceducation.ge-ს კიდევ უფრო მეტად განვითარების და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების გადამზადების გზით.

სასამართლო რეფორმირების პროცესში მოკავშირეების რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის წარმოების გზით

პროექტის მიზანს წარმოადგენს სასამართლო რეფორმირების პროცესში მოკავშირეების რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის „მინდა ვენდო სასამართლოს“ წარმოების გზით.  

იცნობდეთ თქვენს მოსამართლეებს

პროექტი მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების სისტემის გამჭვირვალობის ხელშეწყობას, ინდივიდუალური მოსამართლეების მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესის მონიტორინგის გზით. 

გამოხატვით თავისუფლების ფარგლები სასამართლოს პატივსა და ღირსებასთან მიმართებაში

საქართველოს კანონმდებლობა ჯერ კიდევ ტოვებს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შესაძლებლობას სასამართლოს პატივისა და ღირსების დაცვის მიზნით. 

სასამართლო რეფორმირების პროცესში მოკავშირეების რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის წარმოების გზით

პროექტის მიზანს წარმოადგენს სასამართლო რეფორმირების პროცესში მოკავშირეების რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის „მინდა ვენდო სასამართლოს“ წარმოების გზით.